Zülkarneyn Teorisi ve Hadisler

Zülkarneyn Tanımları

 • Zülkarneyn:Tektonik Fay Hattı
 • Zülkarneyn Cezaları:Depremler,yanardağlar,yangınlar,tsunamiler
 • Güneşin Battığı Yer:Güney Kutbu
 • Güneşin Doğduğu Yer:Kuzey Kutbu
 • Söz Anlamayan Kavim:Medyen Halkı
 • Zülkarneyn Seddi:Cebel el-laws dağında makla tepesinde lavlardan korunmak için demirden yapılmış sed
 • Ye’cüc Me’cüc:Volkanik aktivitelerle yeryüzüne çıkan mağma(lavlar)

yecüc mecüc

Olarak teorimizi bilimsel bir zemine oturtmuştuk şimdi.Peygamberden aktarılan Hadislere bu bilgiler ışığında bakacağız.

Zülkarneyn Teorisi ve Hadisler

 • Zeyneb Bintu Cahs  : “Peygamber bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu: “La ilahe illallah, yaklaşan bir beladan Arabın vay haline. Bu gün, Ye’cüc ve Me’cüc’ün seddinden şöyle bir gedik açıldı.” Baş parmağı ile şahadet parmağını halka yaparak gösterdi. Ben: “Ey Allah’ın Resulü, yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mi olacağız?” dedim. “Evet, dedi, fenalıklar artarsa öyle olur.””

Peygamberin seddin bulunduğu Cebel el laws dağındaki makla yanardağının iç kısımlarında bir çatlağın oluştuğunu ve magmanın yukarı çıkması korkusunu anlatan bir hadis

 • Ebu Hüreyre (ra): “Ye’cüc ve Me’cüc (seddi) her gün kazarak nihayet Güneş’in ışığını görmeye yakın, başlarındaki kişi onlara: “Haydi dönün, kazımıza yarın devam ederiz!” der. Allah Teâlâ hazretleri, sabah oluncaya kadar seddi eski güçlü haline iade eder. Bu hal onların müddetleri doluncaya kadar devam edecek. Vakit dolup da Allah onları insanların üzerine göndermek istediği zaman, aynı şekilde yine kazacaklar, Güneş’in ışığını görecekleri gedik açılacağı zaman, başlarındaki “haydi dönün inşaallah yarın kazmaya devam ederiz” diyecek. Onlar da “inşallah!” diyecekler; ertesi gün gelecekler. Bu sefer seddi bıraktıkları gibi bulacaklar. Yine kazacaklar, bu sefer insanların üzerine çıkacaklar …….”

Biliyorsunuz gündüzleri güneş yeri ısıtır. Isınan yer genleşir ve rahatlar. Ancak gece olunca güneş çekilir, yer soğur ve sıklaşır. Yer tabakası sıklaşınca daha bir sertleşir ve volkanik aktivite için daha uygun bir ortam oluşur.

 •  “………. ve (uğradıkları) suyu içip tüketecekler. İnsanlar, onlara karşı kalelerine çekilecekler. Bu sefer onlar da oklarını göğe atacaklar. Okları, üzeri kanlı olarak geri dönecek. Bunun üzerine Ye’cüc ve Me’cüc: “Biz yeryüzündeki insanları kahrettik ve göktekilere de galebe çaldık” diyecekler. Sonra Allah, onların enselerine musallat olacak deve kurtlarını gönderecek, bunlarla onları öldürecek.” Resulullah aleyhissalatu vesselam devamla dedi ki: “Nefsim elinde olan Zat-i Zulcelal’e yemin olsun ki, yerdeki hayvanlar onların etlerini yemek suretiyle muhakkak ki iyice semirecek ve memeleri sütle dolacaktır.”

zülkarneynin cezası

Magmanın yeryüzüne yayılması ile suları buharlaştıracağı,Püsküren lavların kıpkırmızı yere düşeceğini ve çıkan yoğun sülfürün gökyüzünü kaplayacağını daha sonra soğuyan magmanın minareler açısından zenginliği ve ısı değişimleri yüzünden yağmurların o bölgede büyük bitki çeşitliliği oluşturacağını bugün de biliyoruz örnek olarak Kamçatka’yı inceleyebilirsiniz…

 • Ye’cuc ve Me’cuc çıkacak ve her tepeden hızla hücum edeceklerdir. Onlar giderken rastladıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt-üst edecekler. Bunun üzerine halk feryat ederek Allah’tan yardım dileyecek. Ben de Ye’cüc ve Me’cüc’u öldürmesi için Allah’a dua edeceğim. (Duam kabul görecek) ve yer onların (leşlerinin) kokusu ile çok pis kokacak. Ben yine Allah’a dua edeceğim! Allah da bir su gönderecek ve o su, onları taşıyıp denize atacaktır.

Magmanın sülfirik ve değişik zehirli gazlar yaydığı bugün bilinmekte.Ayrıca Yağmurla magma tabakaları denizlere taşınıp mağma kayaçlarını oluşturuyor

 • Yecüc Mecüc öylesine kalabalık bir topluluktur ki ırmakların ve göllerin suyunu içerek tüketebilirler. Hepsi birden tek bir insanın ölümü gibi ölecekler, öldüklerinde leşlerinin kaplamadığı bir karış yer bulunamayacak. Bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler, Onların bir ucu Şam’da, bir ucu Horasan’da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye Gölü’nü de içeceklerdir.

Böyle kuvvetli volkanik aktivite yüzünden tüm yeryüzünün mağma ile kaplanacağı hadiste ifade edilmekte “kulaklarının birini serip diğerini de kendisine yorgan yapıp yatarlar”ifadesi magmanın yeryüzündeki hareketi için gerçekten çok şiirsel bir anlatım.Aşağıdaki haritada volkanik aktiviteler görülmekte

yecüc mecüc foto

TEKTONİK FAY HATTININ ÖZELLİKLERİ VE HADİSLER

 • İbnu’l- Kevvâ’ Hz. Ali’ye  Zülkarneyn’in kim olduğunu, bir kral mı, yoksa bir peygamber mi olduğunu sorduğunda, Hz. Ali: “O, ne bir kral, ne de bir peygamber idi. O, sağ karninden [alnının sağ tarafından], Allah’a itaat yolunda vurulmuş ve böylece ölmüş. Daha sonra Allah Teâlâ onu diriltmiş. Sonra bu sefer de, sol karninden [alnının sol tarafından] vurulup ölmüş. Derken Allah onu tekrar diriltmiştir. O, böyle salih bir kuldur. İşte bundan dolayı, o, “Zülkarneyn” adını almış ve o mülke sahip olmuş” demiştir.
 • Peygamberden, “O, dünyanın iki karnini, yani doğusunu, batısını dolaştığı için bu adı almıştır” dediği rivayet edilmiştir.
 • Onun iki karni, iki saç örüğü olduğu için bu adı aldı.
 • Allah Teâlâ, hem nuru hem zulmeti [karanlığı ve ışığı] onun emrine vermiş-Bundan dolayı o yürüdüğünde, ışık önünden onu gideceği yere iletir, karanlık da arkasından uzar giderdi.
 • Dârakutnî, “Kitabu’l-Ahbâr”da, Rabâkîl adındaki bir meleğin Zülkar­neyn’e indiğinden söz etmektedir. Kıyamet gününde yeryüzünü katlayıp dürecek olan melek de budur. O -kimi ilim adamının naklettiğine göre- yeryü­zünü birbirinden çözüp ayıracak ve bütün mahlûkatın ayakları [Yüce Allah’ın yeniden yaratacağı yer olan] es-Sâhire’nin üzerine düşecektir.

Aşağıdaki yazıyı okurken yanardağlardan püsküren lavları,magmanın yeryüzündeki hareketini düşünerek okuyun

 • İbn Ebi Hayseme, “Kitabu’l-Bedh” adlı eserinde Hâlid b. Sinan el-Absî’yi söz konusu eder ve onun peygamber olduğunu bildirir. Bu peygambere me­leklerden ateşin bekçisi Malik’in görevlendirilmiş olduğunu bildirir. Hâlid b. Sinan’ın peygamberliğinin alâmetlerinden [mucizelerinden] birisi de şu idi: Nâru’l-Hadesân diye adlandırılan bir ateş mağaradan insanlar üzerine çıkı­yor ve onları yakıyordu. Onlarsa bu ateşi geri çeviremiyorlardı. Hâlid b. Si­nan bu ateşi geri çevirdi ve bir daha da bu ateş oradan çıkmadı.
 • Bunlar Âdem (as)’in çocuklarından olup dünyayı tahrip etmek için dolaşırlar. Onlar hakkında anlatılanlara göre, bunlar üç sınıftır: Bir sınıf Şam’daki çamlar gibidir; boyları göğe doğru 120 zira’dır [Bir zira’ yaklaşık 70 cm uzunluğundadır]. Diğer bir sınıf, genişliği ve uzunluğu eşit olarak 120 zira’dır, bunların karşısında ne dağ ne de demir duramaz. Üçüncü sınıf ise, bir kulağını yere yayıp üzerine yatar, öbür kulağıyla da sarınıp örtünür. Bunlar, karşılaştıkları her türlü vahşi hayvanı, fili, domuzu, köpeği hatta kendilerinden öleni bile yerler. Önleri Şam’da arkaları Horasan’dadır, doğu nehirlerinin hepsini içerler. Bununla beraber bunlardan bir karış uzunlu­ğunda olanlar da vardır. Zülkarneyn onlardan, boyu orta boylu adamın yarısı kadar olan­lar da buldu, onların ellerinde pençeler vardı. Dişleri vahşi hayvanların dişleri gibiydi, kendilerini sıcak ve soğuktan koruyan cesetlerinde kıllar vardı ve hayvanlar gibi çiftleşirlerdi. Âdem (as) bir gece ihtilam olmuş, menisi toprakla karışmış, Allah da bu sudan Ye’cuc ve Me’cuc’u yaratmıştır. Onlar Âdemoğulları ile baba cihetinden birleşmektedirler. Onlar yırtıcılara benzeyip hayvanları, yırtıcıları parçalarlar; yılan, akrep ve her türlü canlıyı yerler. İlkbaharda ülkelerinden çıkıyorlar ve yaş, yeşil olan her şeyi yiyor; kuru olanları ise beraberlerinde götürüyorlardı. (Derveze; et Tefsirü’l Hadis)

zülkarneyn